Projekty

Škola pro demokracii (ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT) 

Škola pro demokracii (ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT)

Škola pro demokracii - ŠKOLNÍ PARLAMENT ZDE 

,,PARLAMENŤÁCI VYDÁVAJÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS - ZDE

V síti "Škola pro demokracii" je nyní 137 škol. Mezi nimi je 24 škol, které fungují ve svých krajích jako konzultační centra. Poskytují ostatním školám inspiraci, sdílí praktické zkušenosti s přijímáním odpovědnosti u dětí. Pomáhají rozvíjet na školách občanské vzdělávání a vést děti ke zdravému seberozvoji a osobní zralosti. Proč je třeba je podpořit?

Jsou našimi hlavními partnery a nabízí podporu pedagogům v oblasti práce s žákovským parlamentem. Každoročně pořádají konference pro ostatní školy, v rámci kterých parlamenťáci navzájem sdílejí své zkušenosti. Ročně se na podobných akcích sejde více jak 700 dětí z osmdesáti škol.

Konzultační centra nabízí:

  • odborné metodické materiály zdarma,
  • konzultace, sdílení know-how a zkušeností,
  • účast na krajských setkáních škol
  • exkurze pro celý žákovský parlament,
  • plánování společných projektů.

Za jejich dlouholetou snahu a úsilí bychom je rádi odměnili nejen slovy díků. Jsme rádi, že jsme jejich partnery a zveme vás, abyste se hrdými partnery stali i vy.

Rozezvučte svými příspěvky konzultační centra, ať jsou slyšet po celém kraji!

Vybrané dary budou použity na rozvoj konzultačních center ve třinácti krajích. Umožní nám oslovit další školy a podpořit několik stovek dalších dětí.


Školní projekt (mléko + ovoce do škol) 

Školní projekt (mléko + ovoce do škol)

 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

MLÉKO DO ŠKOL


Spojení projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pod společný projekt s názvem ŠKOLNÍ PROJEKT schválila vláda 8.3.2017. Vládní nařízení č. 74/2017 Sb. je platné od 15.3.2017 a zavádí změny pro školní rok 2017/2018
Od září 2017 budou děti dostávat vedle ovoce a zeleniny nově také mléko a mléčné výrobky. Novinkou je, že na veškeré dotované produkty budou mít NOVĚ nárok všechny děti základních škol, tzn. 1 .-.9. ročníků včetně přípravných tříd. ZDARMA bude nadále ovoce, zelenina, ovocné šťávy, ovocné pyré, NOVĚ ZDARMA také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh). Výdej neochucených mléčných výrobků bude velmi zjednodušený, odpadá evidence o výdeji, výběr peněz a podobně, výdej těchto produktů bude stejně jednoduchý, jako výdej ovoce a zeleniny.
Ochucené mléčné výrobky si budou moci i nadále zájemci zakoupit, za sníženou cenu. AKTUALITA:

Zpráva z OVOCENTRA: (19.2.2018)

V současné chvíli nabízíme školám možnost výběru ze dvou druhů ochucených výrobků, a to Ovocný jogurt z Valašska jahoda a Ovocný jogurt z Valašska meruňka.

Výše doplatku ze strany žáka je 4,90 Kč za 1 produkt.

Ochucené mléčné výrobky si budete objednávat na termíny dle rozpisu plánovaných závozů, ve výši rovnající se maximálně počtu přihlášených žáků do projektu „Mléko do škol,“ můžete ale objednávat jen pro část žáků, kteří o ochucené mléčné výrobky projeví zájem a ostatním budeme nadále posílat neochucené mléčné výrobky bez doplatku. Naší povinností i nadále zůstává dodávat školám 2x měsíčně neochucené mléko.

Ochucené výrobky budeme dodávat společně s neochucenými, o termínech jste průběžně informováni prostřednictvím e-mailu. JOGURTY JE MOŽNÉ OBJEDNÁVAT PROSTŘEDNICTVÍM TŘÍDNÍHO UČITELE.

 


Obědy pro děti  

Obědy pro děti

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Detailnější informace o společnosti a jejich dalších projektech naleznete na www.women-for-women.cz.

Projekt byl zahájen paní Ivanou Tykač, ředitelkou WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., dne 12. 9. 2013, a to po odvysílání reportáže v pořadu České televize 168 hod (neděle, 8. 9. 2013) o hladovějících dětech.

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Je tedy nutná úzká a aktivní spolupráce se základními školami. Ředitelé škol, za spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné děti dle své dlouholeté pedagogické praxe. S každou základní školou je řešena žádost individuálně. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku. Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky.

Projekt Obědy pro děti není „pouze o jídle“, ale pomáhá dětem ve dvou důležitých aspektech.

  1. Stravování ve školních jídelnách zajišťuje dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu.
  2. Ovšem je také důležité, že pokud dítě nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků.

 


Šachy do škol  

Šachy do škol

Projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory Šachového svazu ČR v roce 2013, který k jeho rozjezdu využil dotace MŠMT na sportovní činnost. Cílem projektu je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních a středních školách.

Šachy jsou součástí osnov ve více než 30 zemích a na základě řady studií přijal v roce 2012 Evropský Parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že šachy dokáží v dětech všestranným způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale také osobnost a sociální dovednosti. Vše se děje hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti a za optimální považujeme výuku po dobu 3 let na 1. stupni základní školy (doporučujeme začít hned od 1. třídy).

Cílem projektu není výchova šachových mistrů, ale chceme dětem nabídnout již v raném věku možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě.


ERASMUS+ 

ERASMUS+

OP VVV - II. 

OP VVV - II.

Škola získala z Evropských strukturálních a investičních fondů  - Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání - finanční prostředky.

Název projektu:  Společné vzdělávání II.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013915

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 Projekt je kombinací aktivit pro ZŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na inkluzi a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 Nastavené šablony ZŠ:

 Školní asistent – personální podpora ZŠ, školní asistent - (ŠD, ŠK)

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi  – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí účasti na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 


Příležitost pro šikulky 

Příležitost pro šikulky

Projekt je spolufinancován Zlínským krajem

Program MaS05-19 PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Projekt je realizován od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2020 pomocí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, která je poskytnuta ZŠ Salvátor na základě programu MaS05-19 Podpora vybavení dílen v základních školách. Cílem projektu je vybavit učebnu pro pracovní činnosti tak, aby co nejvíce umožnila žákům školy rozvoj jejich základních pracovních dovedností a kompetencí, které by jim v budoucnu usnadnily a umožnily jejich využití v osobním i pracovním životě a podpořit jejich zájem o učňovské či odborné technické vzdělávání.

Realizace projektu od: 1.9.2019 - 30.7.2020