Školní družina - školní rok 2019/2020

Lenka Karolová, DiS. - vychovatelka ŠD

                   Tel. číslo ŠD: 732 729 294

                          E-mail:  lenka.karolova@zs-salvator.cz

Školní družina je od 3.9.2019 již plně v provozu. 

 

                                        PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ZDE


Družina pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí ZDE (pdf)

Vnitřní řád školní družiny ZDE.

Družina je určena dětem nižších ročníků, od 1. do 4. třídy. Při sestavení seznamu zapsaných žáků do celkové kapacity 30 žáků mají mladší školáčci přednost. 

Školní družina ZŠ Salvátor sídlí v oddělení mimoškolních aktivit ZŠ Vyhlídka a slouží k zájmovým činnostem, hře a přípravě na vyučování přihlášeným dětem.

                 Provozní doba je:

před vyučováním 6:30 - 7:40 hod., po vyučování 11:40 - 16:00 hod. 

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka telefonicky informuje rodiče žáka, nebo osoby uvedené na přihlášce do ŠD.

V době řádných prázdnin během roku je provoz ŠD zajišťován po dohodě s ředitelem školy, a to s ohledem na potřeby rodičů.

Platba školní družiny:

 

1 den v týdnu - 60 Kč/měsíc 

2 dny v týdnu - 90 Kč/měsíc 

3 dny v týdnu - 120 Kč/měsíc 

4-5 dnů v týdnu-150Kč/měsíc 

 

Úhrady se provádí dvakrát ročně, nejpozději se splatností k 31. 10. ( za období září - prosinec ) a k 31. 3. ( za období leden - červen ) příslušného roku. Platba školní družiny se provádí bezhotovostně, výjimečně v hotovosti vychovatelce. Žák, který navštěvuje družinu jen v ranních hodinách, poplatek za ŠD neplatí. Při nepřítomnosti žáka ve ŠD se platba nevrací.

Přihlašování a odhlašování žáků do (ze) ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka (nebo zák. zástupce). O zařazení do ŠD rozhoduje v konečné fázi ředitel školy.

Rodiče, nebo zákonní zástupci přihlášeného žáka, sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob jeho odchodu z družiny. Tyto údaje jsou zaneseny do zápisního lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky v docházce, nebo má-li žák odejít z družiny s jinou osobou (než která je uvedena na zápisním lístku), sdělí rodiče písemně. Totéž platí i o omluvě předem známé nepřítomnosti. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod - jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

 

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY: