Školní družina - školní rok 2023/2024

Lenka Karolová, DiS. - vychovatelka ŠD

Tel. číslo ŠD: 732 729 294

                                        E-mail:  lenka.karolova@zs-salvator.cz

                                        PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ZDE


Družina pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí ZDE (pdf)

Vnitřní řád školní družiny ZDE.

Družina je určena dětem nižších ročníků, od 1. do 4. třídy. Při sestavení seznamu zapsaných žáků do celkové kapacity 30 žáků mají mladší školáčci přednost. 

Školní družina ZŠ Salvátor sídlí v oddělení mimoškolních aktivit ZŠ Vyhlídka a slouží k zájmovým činnostem, hře a přípravě na vyučování přihlášeným dětem.


 Provozní doba je:

před vyučováním 6:15 - 7:40 hod., po vyučování 11:40 - 16:00 hod. 

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka telefonicky informuje rodiče žáka, nebo osoby uvedené na přihlášce do ŠD.

V době řádných prázdnin během roku je provoz ŠD zajišťován po dohodě s ředitelem školy, a to s ohledem na potřeby rodičů.


 Kritéria přijímání do školní družiny:

Maximální počet přijatých dětí je 30, o kterých rozhodne vychovatelka na základě těchto stanovených kritérií:
1. Věk dítěte (třída): I. tř. = 10b; II. tř. = 9b;II. tř. = 8b; IV. tř. = 7b; …
2. Dojíždění dítěte: Ano = 6b; ne = 0b
3. Doba strávená v zařízení (za celý den je považován pobyt min. 2 hod): 5dní = 5b; 4 dny = 4b;…
4. Zaměstnanost rodičů: Oba = 4b; jeden = 2b; žádný = 0b
5. Termín přihlášení do zařízení: do 1. dne školy = 3b; do 3. dne = 2b;
6. Dítě zaměstnance: 2b
7. Sourozenec či velmi dobrý kamarád (spolužák) dítěte: 1b
Pořadí uchazečů je stanoveno součtem přidělených bodů, přednost má uchazeč s vyšším počtem dosažených bodů.


Platba školní družiny:

 Výše školného pro žáka přihlášeného do školní družiny je stanovena na 100Kč/měsíc bez ohledu na dobu strávenou v zařízení a vedlejší prázdniny.

 

Při přerušení činnosti školní družiny v době nařízené distanční výuky se vrátí na konci školního roku poměrná část školného. Při nepřítomnosti žáka ve ŠD se platba nevrací.  O osvobození od poplatku za ŠD ze sociálních důvodů rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka doložené potvrzením sociálního odboru o výši příjmů.

 

Úhrady se provádí dvakrát ročně, nejpozději se splatností do 31. 10. (za období září až prosinec) a do 31. 3. (za období leden až červen) příslušného roku.

Platba za družinu se provádí bezhotovostně na účet školy.


Přihlašování a odhlašování žáků do (ze) ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka (nebo zák. zástupce). O zařazení do ŠD rozhoduje v konečné fázi ředitel školy.

Rodiče, nebo zákonní zástupci přihlášeného žáka, sdělí vychovatelce ŠD rozsah docházky žáka a způsob jeho odchodu z družiny. Tyto údaje jsou zaneseny do zápisního lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky v docházce, nebo má-li žák odejít z družiny s jinou osobou (než která je uvedena na zápisním lístku), sdělí rodiče písemně. Totéž platí i o omluvě předem známé nepřítomnosti. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod - jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:     

 9/2023 - Hvězdárna

10/2023 - Zámek Kinských

10/2023 - podzim ve školní družině

11/2023 - družina v knihovně

12/2023 - družina zdobí

12/2023 - pečení perníčků

12/2023 - Vánoce na Valašsku

12/2023 - Dětské misie

12/2023 - Odměna pro školní družinu

12/2023 - vánoční besídka

1/2024 - Dětské misie - POKLADY POD SNĚHEM

3/2024 - Družina v Ekocentru

3/2024 - OP JAK - JARO A VELIKONOCE

4/2024 - OP JAK - PROJEKT ČOKOLÁDA

4/2024 - Školní družina v knihovně

4/2024 - OP JAK - projekt DEN ZEMĚ