Školní družina - školní rok 2018/2019

Lenka Karolová, DiS. - vychovatelka ŠD

                   Tel. číslo ŠD: 732 729 294

                          E-mail:  lenka.karolova@zs-salvator.cz

                                                                                       PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ZDE


Družina pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí ZDE (pdf)

Vnitřní řád školní družiny ZDE.

Družina je určena dětem nižších ročníků, od 1. do 4. třídy - o zařazení žáků do školní družiny rozhoduje vedení školy.  Děti 5. - 9. ročníku mají možnost po vyučování navštěvovat školní klub.

Školní družina ZŠ Salvátor sídlí v křídle budovy školní jídelny ( v místnosti bývalé TV Beskyd ). Slouží k zájmovým činnostem, hře a přípravě na vyučování těm přihlášeným dětem, které čekají na vyzvednutí rodiči, nebo nemají vhodné dopravní spojení.

                 Provozní doba je:

před vyučováním - 6:30 - 7:40 hod 

po vyučování - 11:40 - 16:00 hod 

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby nejprve vychovatelka telefonicky informuje rodiče žáka, nebo osoby uvedené na přihlášce do ŠD.

V době řádných prázdnin během roku je provoz ŠD zajišťován po dohodě s ředitelem školy, a to s ohledem na potřeby rodičů.

Platba školní družiny:

 

1 den v týdnu - 60 Kč/měsíc 

2 dny v týdnu - 90 Kč/měsíc 

3 dny v týdnu - 120 Kč/měsíc 

4-5 dnů v týdnu-150Kč/měsíc 

 

Úhrady se provádí dvakrát ročně, nejpozději se splatností k 31. 10. ( za období září - prosinec ) a k 31. 3. ( za období leden - červen ) příslušného roku. Platbu školní družiny přijímá vychovatelka. Žák, který navštěvuje družinu jen v ranních hodinách, poplatek za ŠD neplatí. Při nepřítomnosti žáka ve ŠD se platba nevrací.

Přihlašování a odhlašování žáků do (ze) ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka (nebo zák. zástupce). Ve ŠD je vedoucí zaměstnanec vychovatelka, která také zajišťuje přihlašování, odhlašování žáků, vybírání poplatků a komunikaci s rodiči. O zařazení do ŠD rozhoduje v konečné fázi ředitel školy.

Rodiče, nebo jiní zákonní zástupci přihlášeného žáka, sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob jeho odchodu z družiny. Tyto údaje jsou zaneseny do zápisního lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky v docházce, nebo má-li žák odejít z družiny s jinou osobou (než která je uvedena na zápisním lístku), sdělí rodiče písemně. Totéž platí i o omluvě předem známé nepřítomnosti. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod - jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.