AKTIVITY ŠKOLNÍHO KLUBU


Vychovatelka:   Mgr. Anna Hříbková

 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍHO KLUBU strana 1 ZDE


PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍHO KLUBU strana 2 ZDE

 

Pro komunikaci s vychovatelkou využívejte prosím tyto možnosti:

  a)      Telefonní číslo :        732 422 492

  b)      E – mail:                     anna.hribkova@zs-salvator.cz     

 c)      Osobní kontakt - v době činnosti školního klubu. Možno též kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě.

 Obecné informace:

Školní klub mohou navštěvovat jak žáci nižších ročníků: 1. –  4. ročník, kteří nenavštěvují školní družinu, tak i žáci starší od 5. do 9. ročníku - do naplnění kapacity školního klubu.


Kritéria přijímání dětí do ŠK s vychovatelem od šk. r. 2022/2023:
Maximální počet přijatých dětí je 30, o kterých rozhodne vychovatelka na základě těchto stanovených kritérií:
1. Věk dítěte (třída): I. tř. = 10b; II. tř. = 9b;II. tř. = 8b; IV. tř. = 7b; …
2. Dojíždění dítěte: Ano = 6b; ne = 0b
3. Doba strávená v zařízení (za celý den je považován pobyt min. 2 hod): 5dní = 5b; 4 dny = 4b;…
4. Zaměstnanost rodičů: Oba = 4b; jeden = 2b; žádný = 0b
5. Termín přihlášení do zařízení: do 1. dne školy = 3b; do 3. dne = 2b;
6. Dítě zaměstnance: 2b
7. Sourozenec či velmi dobrý kamarád (spolužák) dítěte: 1b
Pořadí uchazečů je stanoveno součtem přidělených bodů, přednost má uchazeč s vyšším počtem dosažených bodů.


 Pravidla chování dětí ve ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech      

vymezuje VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU.                         

  ŠVP ŠKOLNÍHO KLUBU


  Provozní doba:

 Po - Pá    (od ukončení vyučování přihlášených žáků do 15:30 h)  

 V době prázdnin - během roku - je provoz školního klubu zajišťován po dohodě s ředitelem školy.


Platba školního klubu:                                                                         

Výše školného pro žáka přihlášeného do školního klubu je stanovena na 100Kč/měsíc bez ohledu na dobu strávenou v zařízení a vedlejší prázdniny.

Při přerušení činnosti  školního klubu v době nařízené distanční výuky se vrátí na konci školního roku poměrná část školného. Při nepřítomnosti žáka ve ŠK se platba nevrací.  O osvobození od poplatku za ŠK ze sociálních důvodů rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka doložené potvrzením sociálního odboru o výši příjmů.

Úhrady se provádí dvakrát ročně, nejpozději se splatností do 31. 10. (za období září až prosinec) a do 31. 3. (za období leden až červen) příslušného roku.

Platba za klub se provádí bezhotovostně na účet školy.


Způsoby přihlašování a odhlašování žáků:

  • Přihlašování žáků do školního klubu je prováděno na základě vyplnění  zápisního lístku rodiči , resp. zákonnými zástupci žáka. Vzor k nahlédnutí zde (odkaz na zápisní lístek)
  • Do zápisního lístku je nutné uvést rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠK
  • O zařazení do ŠK rozhoduje v konečné fázi ředitel školy
  •  Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠK, odchylky v docházce, případně skutečnost má–li žák odejít z klubu s jinou osobou, než která je uvedena v zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce dítěte vychovatelce písemně nebo telefonicky. Totéž platí pro omluvu předem známé nepřítomnosti.
  •  Odhlašování ze ŠK je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 

Co děti mohou mít ve školním klubu:

  • Svačinu, pití, občerstvení
  • Aktovky, učebnice, sešity, psací a kreslící potřeby (nutné mít označeno cedulkou se jménem a příjmením)
  •  Náhradní oblečení a obuv pro pobyt venku
  •  Nutné jsou přezůvky

 Co děti ve ŠK rozhodně nepotřebují:

  • Cenné předměty, mobilní telefony či jiná elektronická zařízení, osobní hračky a hry.

Za tyto věci si děti zodpovídají samy!!


 Je zakázáno vnášet do školního klubu nebezpečné předměty, hračky v podobě zbraní a obecně vše, co by mohlo jakýmkoliv nevhodným způsobem rušit činnost školního klubu nebo ohorozit bezpečnost ostatních dětí!


 Stalo se....

9/2022 (knihovna)

 9/2022 školní klub na dopravním hřišti

11/2022 Pečení perníčků