O škole

ZŠ Salvátor je jedinou církevní ZŠ nejen v našem městě, ale i v celém vsetínském okrese. Je křesťansky orientovaná a jejím zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. V současnosti tvoříme úplnou základní školu s 9 ročníky (po jedné třídě v každém ročníku). Děti na naší škole pocházejí většinou z křesťanských rodin nebo z rodin nevěřících, které jsou ke křesťanství tolerantní. Náboženské přesvědčení není podmínkou pro zápis na naši školu. V průběhu školní docházky vedeme děti  k úctě k člověku bez ohledu na jeho věk či vývojové stádium, k lásce k vlasti a k jejím křesťanským kořenům a ke zdravé toleranci a asertivitě vůči okolí. Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Naděje, v duchu křesťanských zásad. Během školního roku slavíme s dětmi křesťanské svátky a prožíváme s nimi události církevního roku. Učitelé na naší škole mají dlouholetou praxi s dětmi a jejich výchovou. Počty žáků ve třídách se pohybují průměrně kolem dvaceti.

Naše církevní škola vznikla v r. 1994 z iniciativy několika katolických aktivistů a jejich rodin. Původně začínala se třemi třídami a třemi kmenovými učiteli v pronajatých prostorách na ZŠ Křižná. Školní rok 1996/97 začal již v nové střešní vestavbě v areálu ZŠ Vyhlídka - Králova 380. Zde probíhá výuka v devíti ročnících. K dispozici je i naše počítačová učebna, školní družina a žákovská knihovna. Škola má okolo 200 žáků.
Naše škola si za léta svého fungování vybojovala pevnou pozici mezi meziříčskými základními školami. Mají na tom zásluhu mimo jiné i rodiče našich žáků, místní farnost i příznivci z Valašského Meziříčí a okolí, kteří nám přispívají svou důvěrou, pomocí, nebo modlitbou. Na veřejnosti naši školu dobře reprezentují naši malí sportovci a zpěváčci.

Název Salvátor (Spasitel) byl zvolen v souvislosti s tradicí řádu salvatoriánů, kteří v minulosti ve Valašském Meziříčí působili ve svém klášteře (současná budova LDN -"plicárna"). Náboženské přesvědčení není podmínkou ani překážkou k přijetí na naši školu. Školné se na naší škole neplatí. V předmětu Osobnostní výchova jsou zakomponovány kapitoly z výchovy občanské, rodinné i etické. K volitelným předmětům patří Německý jazyk, Užité výtvarné činnosti, Náboženství, Technické kreslení. Po vyučování mohou děti navštěvovat kroužky podle aktuální nabídky ze začátku školního roku - např. kytarový, pěvecký, dílnička, ping-pong, PC kroužek, apod. Školním kaplanem je farář farnosti Valašské Meziříčí. K pravidelným akcím patří každoročně bohoslužby (začátek a konec školního roku, advent, Vánoce, křížová cesta, Velikonoce, návštěva hřbitova na "dušičky"), společná modlitba žáků v pondělí před vyučováním, poutě celé školy, drakiáda, mikulášská nadílka, adventní besídky, Živý Betlém na náměstí, karneval, školní akademie v Zámku Žerotínů, vlastivědné zájezdy, škola v přírodě, vícedenní školní výlety, vystoupení školního pěveckého kroužku při různých příležitostech, účast na soutěžích a olympiádách.
Škola pečuje o úzkou spolupráci s ostatními církevními školami, farností Valašské Meziříčí, olomouckým arcibiskupstvím, Charitou a dalšími organizacemi.