Školská rada

      Informace ze školské rady ze dne 17.10.2018 ZDE

 

Výsledky voleb do školské rady - za rodiče (zveřejněno - 26.9.2018)

 SEZNAM KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA RODIČE (VOLBY - 25.9.2018) ZDE

 GDPR A ŠKOLSKÁ RADA (INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

 


 

Informace pro rodičovskou veřejnost z posledního jednání školské rady:

Informace o jednání školské rady dne 26.9.2017                   

Informace o jednání školské rady dne 28.8.2017

Informace o jednání školské rady dne 24.10.2017

Informace o jednání školské rady ze dne 13.3.2018

Informace o jednání školské rady ze dne 19.6.2018

                                                                      


 VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY ZDE

Školská rada, její statut, složení a funkce

 A) Statut
"Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy."
(§ 167 (1), § 168 zákona č. 561/2004 Sb.)

B) Složení

Školská rada ve šk. roce 2017/2018 funguje v tomto složení:
a) Za rodiče:
 1. Pavlína Baričiaková        mobil -          
 2. Evžen Hlavica                  mobil - 605 212 441           ehlavica@volny.cz
 3. Marek Ševčík                   mobil - 604 298 355           marek.sevcik@gmail.com

  b) Za zřizovatele: 

 1. Ing. Ladislav Denk         mobil - 737 277 977             ladislav.denk@vahala.cz
 2. JUDr. Pavel Kotrady                   x                                  p.kotrady@volny.cz
 3. Mgr. Vít Žilinský              mobil - 777 100 800             zilinsky.v@seznam.cz
 4. ......                

c) Za učitele:

 1. Jana Komoňová              mobil - 776 339 633            jana.komonova@atlas.cz
 2. Mgr. Magda Krupová     mobil - 731 577 883            magda22@centrum.cz
 3. Mgr. Pavel Stefan            mobil - 737 621 221            vmfara@raz-dva.cz
 4. Mgr. Veronika Masopustová     mobil -            

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
C) Poslání a cíle
1.Školská rada prosazuje oprávněné zájmy žáků, jejich rodičů a dalších subjektů zainteresovaných na výchově a vzdělávání na této škole.
  
2.Školská rada schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy. Tím plní funkci veřejné kontroly školy.
  
3.Rada se vyjadřuje ke koncepčním záměrům rozvoje školy, k jmenování a odvolání ředitele školy, k úrovni hygienických podmínek školy a k otázkám bezpečnosti žáků.
    
4.Rada má právo přístupu k těmto informacím: 
o příjmech školy, o jejích výdajích, o výsledcích kontrol hospodaření provedené školským úřadem, Českou školní inspekcí, Nejvyšším kontrolním úřadem popřípadě jinými kontrolními orgány. 

5.Ředitel je povinen umožnit Radě přístup k informacím o škole, zejména k povinné dokumentaci školy. Tyto informace ředitel není povinen poskytnout, pokud tak stanoví zvláštní zákon. 


PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLSKÉ RADY            Mgr. Magda Krupová

MÍSTOPŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY        Ing. Ladislav Denk