Informace

       Dětská skupina Rybičky

Od září tohoto roku se chystáme ve Valašském Meziříčí otevřít tzv. dětskou skupinu. Jedná se o alternativní službu péče o předškolní děti ve věku od 3 let do zahájení povinné školní docházky. Provoz a část nákladů na vybudování dětské skupiny budou hrazeny ze schválené dotace MPSV z Evropského sociálního fondu. Zřizovatelem tohoto nového předškolního zařízení je Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí. Maximální kapacita naší dětské skupiny je 20 dětí, o které se budou starat minimálně 3 kvalifikované pečovatelky. Budeme usilovat o to, aby se zde děti cítily dobře a mohly se v kolektivu ostatních dětí všestranně rozvíjet. Naší péčí chceme přispívat ke správnému psychickému i fyzickému vývoji svěřených dětí a budeme také pamatovat na jejich duchovní vedení. Oporou nám jistě budou náš pan farář otec Pavel Stefan a otec Slavomír Ordoš.                                                                                                 

Kdo z rodičů by se chtěl o dětské skupině dovědět víc a měl případně zájem k nám do Rybiček své dítě umístit, ozvěte se prosím na e-mail: elstefkova@seznam.cz nebo na tel. č. 720 161 933.

Nyní ještě vyřizujeme formální záležitosti, které jsou nezbytné pro rekonstrukci prostor na ulici Komenského 2, kde bude mít naše dětská skupina své místo. Velké poděkování patří panu Ing. Pavlu Vanduchovi a nyní panu projektantovi Ing. Jindřichu Kudlíkovi, který obětavě pracuje pro naši věc.

Čeká nás ještě hodně práce, proto hledáme ochotné pomocníky, kteří by mohli věnovat svůj čas i síly k vytvoření příjemného prostředí pro naše děti. Nejprve budeme potřebovat pomoc např. při bourání příček, odstraňování starých obkladů, malování aj. Později to budou práce spojené s úklidem. Sháníme také odborníka na instalatérské práce. Kdo by byl ochoten přidat ruku k dílu, ozvěte se prosím na výše zmíněný kontakt.

Během letních prázdnin chceme také uskutečnit sbírku hraček a dalších pomůcek pro děti. Vhodné jsou např. dětské knížky, plyšové hračky, panenky, autíčka, kostky, stavebnice, karty, puzzle, stolní hry, pastelky, fixy, barevné papíry, může to být i dětská kuchyňka atd. Děkujeme za každou Vaši pomoc.

Za dětskou skupinu Rybičky

Eliška Štefková                                                                                                 


INFORMACE PRO RODIČE - Dětská skupina (DS)                                                                 

Dětské skupiny jsou alternativní službou péče o děti předškolního věku, jejichž činnost je ukotvena zákonem číslo č. 247/2014 Sb. ze dne 29. listopadu 2014. Spadají pod MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), a poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku. Umožňují docházku v rozsahu nejméně šesti hodin denně, péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na formování osobnosti dítěte, na jeho fyzický a psychický vývoj a na rozvoj kulturních a hygienických návyků dítěte. Ve Zlínském kraji je registrováno již 23 DS. (POZOR – povinné předškolní vzdělávání může plnit jen MŠ registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení. S mateřskou školou, která je pro vás spádová, se můžete domluvit na ind. vzdělávání, které bude fakticky probíhat v DS, a do spádové MŠ se dostavit pouze na „přezkoušení“ v termínu, který MŠ určí.)                                                                                                                                                                                      

Nastavení DS ve Valašském Meziříčí 

V dětské skupině může být v daném okamžiku maximálně 24 dětí ve věku od 3 let do povinné školní docházky. (Do DS mohou rodiče registrovat děti během celého roku i nad rámec 24 dětí). Děti, které budou registrovány v DS mají možnost využívat pobyt ve skupině buď každý den, nebo podle potřeby rodičů, jen některé dny v týdnu. O naši DS budou pečovat tři osoby s potřebným vzděláním. Zajišťuje se individuální přístup k dětem i k specifickým potřebám každého z nich. Péče bude probíhat na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručí co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Vše závisí na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem. Provoz DS bude nepřetržitý, tedy včetně prázdnin. Rodič může za každé vyživované dítě, které využívá služeb dětské skupiny, uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy. Poskytovatel je povinen si vést evidenci dětí, která mimo jiné musí obsahovat údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Vážení rodiče,

chtěli bychom vás seznámit s bližšími informacemi, které se týkají provozu naší budoucí farní Dětské skupiny, kterou začínáme připravovat a budovat v prostorách bývalého mateřského centra na ulici Komenského naproti hudebce. V tomto předškolním zařízení budeme poskytovat dětem i vám rodičům služby srovnatelné se službami v mateřských školách. Určitě to nebude místo pouze k pohlídání dětí. Naším cílem bude usilovat o jejich všestranný tělesný, duševní a duchovní rozvoj.                                                                                                                         

Provoz DS plánujeme zahájit od 3. září 2018. Provozní doba od pondělí do pátku od 6:30 do 15:45 hodin. Provoz bude celoroční včetně letních prázdnin.                                                                                                     

 Výši školného jsme předběžně stanovili na 300 Kč. Stravné (2x svačinka a oběd) by nemělo přesáhnout hranici 500,- Kč. Budeme se snažit zajistit dovoz obědů z některé místní mateřské školy. Dopolední a odpolední svačinky zajistíme sami.                                                                                                                                         

Při práci s dětmi budeme vycházet z plánu výchovy a péče, který bude vypracován a vám předložen při zápisu dítěte do DS. S podrobným týdenním a denním programem budete vždy včas seznámeni a bude taky na nástěnce. Pokud počasí dovolí, budeme pravidelně trávit čas s dětmi na procházkách a na hřištích, především na ulici Křižná.                                                                                                                                            

Počítáme s tím, že pečující osoby v DS budou Bc. Kateřina Dobiášová, Anna Žilinská ml. a Ing. Eliška Štefková.                                                                                                                                                             

Další důležité informace o přípravách DS budou zveřejňovány na webových stránkách Základní školy Salvátor v oddíle Rodiče a žáci pod „Dětská skupina“, dokud nebude mít svůj vlastní názevJ, později na našich vlastních stránkách. Pokud budete chtít vaše děti do DS zaregistrovat, nebo doplnit informace, kontaktujte, prosím, vedení ZŠ Salvátor nebo Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí, které jsou partnerskými subjekty projektu DS.        

Těšíme se na spolupráci.

                                                                                                                                             

Eliška Štefková - (zodpovědná za provoz v DS), Zdenka Bořutová - Děkanátní Centrum pro rodinu,

vedení ZŠ Salvátor