Informace

INFORMACE PRO RODIČE - Dětská skupina (DS)                                                                 

Dětské skupiny jsou alternativní službou péče o děti předškolního věku, jejichž činnost je ukotvena zákonem číslo č. 247/2014 Sb. ze dne 29. listopadu 2014. Spadají pod MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), a poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku. Umožňují docházku v rozsahu nejméně šesti hodin denně, péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na formování osobnosti dítěte, na jeho fyzický a psychický vývoj a na rozvoj kulturních a hygienických návyků dítěte. Ve Zlínském kraji je registrováno již 23 DS. (POZOR – povinné předškolní vzdělávání může plnit jen MŠ registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení. S mateřskou školou, která je pro vás spádová, se můžete domluvit na ind. vzdělávání, které bude fakticky probíhat v DS, a do spádové MŠ se dostavit pouze na „přezkoušení“ v termínu, který MŠ určí.)                                                                                                                                                                                      

Nastavení DS ve Valašském Meziříčí 

V dětské skupině může být v daném okamžiku maximálně 24 dětí ve věku od 3 let do povinné školní docházky. (Do DS mohou rodiče registrovat děti během celého roku i nad rámec 24 dětí). Děti, které budou registrovány v DS mají možnost využívat pobyt ve skupině buď každý den, nebo podle potřeby rodičů, jen některé dny v týdnu. O naši DS budou pečovat tři osoby s potřebným vzděláním. Zajišťuje se individuální přístup k dětem i k specifickým potřebám každého z nich. Péče bude probíhat na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručí co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Vše závisí na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem. Provoz DS bude nepřetržitý, tedy včetně prázdnin. Rodič může za každé vyživované dítě, které využívá služeb dětské skupiny, uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy. Poskytovatel je povinen si vést evidenci dětí, která mimo jiné musí obsahovat údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Vážení rodiče,

chtěli bychom vás seznámit s bližšími informacemi, které se týkají provozu naší budoucí farní Dětské skupiny, kterou začínáme připravovat a budovat v prostorách bývalého mateřského centra na ulici Komenského naproti hudebce. V tomto předškolním zařízení budeme poskytovat dětem i vám rodičům služby srovnatelné se službami v mateřských školách. Určitě to nebude místo pouze k pohlídání dětí. Naším cílem bude usilovat o jejich všestranný tělesný, duševní a duchovní rozvoj.                                                                                                                         

Provoz DS plánujeme zahájit od 3. září 2018. Provozní doba od pondělí do pátku od 6:30 do 15:45 hodin. Provoz bude celoroční včetně letních prázdnin.                                                                                                     

 Výši školného jsme předběžně stanovili na 300 Kč. Stravné (2x svačinka a oběd) by nemělo přesáhnout hranici 500,- Kč. Budeme se snažit zajistit dovoz obědů z některé místní mateřské školy. Dopolední a odpolední svačinky zajistíme sami.                                                                                                                                         

Při práci s dětmi budeme vycházet z plánu výchovy a péče, který bude vypracován a vám předložen při zápisu dítěte do DS. S podrobným týdenním a denním programem budete vždy včas seznámeni a bude taky na nástěnce. Pokud počasí dovolí, budeme pravidelně trávit čas s dětmi na procházkách a na hřištích, především na ulici Křižná.                                                                                                                                            

Počítáme s tím, že pečující osoby v DS budou Bc. Kateřina Dobiášová, Anna Žilinská ml. a Ing. Eliška Štefková.                                                                                                                                                             

Další důležité informace o přípravách DS budou zveřejňovány na webových stránkách Základní školy Salvátor v oddíle Rodiče a žáci pod „Dětská skupina“, dokud nebude mít svůj vlastní názevJ, později na našich vlastních stránkách. Pokud budete chtít vaše děti do DS zaregistrovat, nebo doplnit informace, kontaktujte, prosím, vedení ZŠ Salvátor nebo Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí, které jsou partnerskými subjekty projektu DS.         Těšíme se na spolupráci.

                                                                                                                                             

Eliška Štefková - (zodpovědná za provoz v DS), Zdenka Bořutová - Děkanátní Centrum pro rodinu,

vedení ZŠ Salvátor